جستجوی پیشرفته

برای جستجوی مقالات موردنظر خود کافیست با یکی یا برخی از موارد فوق نسبت به جستجوی مقاله یا تحقیق موردنظر خود اقدام کنید.
در وارد نمودن عبارات کلیدی جستجوی خود، دقت کنید.

سان پیپر ، بزرگترین بان خرید مقاله پژوهشی و تحقیق دانشجویی
نمایش نتایج

 
عنوان مقاله:
دسته بندي اسناد فارسي با استفاده از الگوريتم KNN
عنوان مقاله به زبان دیگر: Categorizing Persian documents using KNN algorithm
نویسنده: شهلا نعمتي، محمد احسان بصيري
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
پردازش ابري
عنوان مقاله به زبان دیگر: cloud processing
نویسنده: حامد ذبيحي نيشابوري ، عبدا.... بوژآبادي
تعداد صفحات: 149
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
محاسبات ابري
عنوان مقاله به زبان دیگر: cloud computing
نویسنده: نرگس ترنجي زاده
تعداد صفحات: 60
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
رايانش ابري
عنوان مقاله به زبان دیگر: cloud computing
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 92
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مادر شدن با کمک رحم جايگزين
عنوان مقاله به زبان دیگر: Motherhood in Surrogacy Commissioning Mothers
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 45
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Database Encryption
عنوان مقاله به زبان دیگر: رمز گذاري پايگاه داده
نویسنده: Luc Bouganim ، Yanli GUO
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Deterministic and Efficiently Searchable Encryption
عنوان مقاله به زبان دیگر: رمزگذاري قابل جستجوي قطعي و کارآمد
نویسنده: Mihir Bellare, Alexandra Boldyreva, and Adam O’Neill
تعداد صفحات: 18
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Composite Materials: Science and Engineering
عنوان مقاله به زبان دیگر: مواد کامپوزيت: علوم و مهندسي
نویسنده: Krishan K. Cha
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
ANALYSIS OF THE OAK DECLINE IN SPAIN; LA SECA
عنوان مقاله به زبان دیگر: تجزيه و تحليل از زوال بلوط در اسپانيا؛ LA SECA
نویسنده: Clara Gonz?lez Alonso
تعداد صفحات: 76
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Domain wall velocity in rapidly solidified amorphous nanowires and submicron wires
عنوان مقاله به زبان دیگر: سرعت دامنه ديوار در سيم هاي نانو آمورف انجماد سريع و سيم مادون ميکرون
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
M-Type Barium Hexagonal Ferrite Films
عنوان مقاله به زبان دیگر: نوع M فريت هاي فيلم هاي باريم شش ضلعي
نویسنده: Mingzhong Wu
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A STUDY ON CORE COMPETENCE MANAGEMENT
عنوان مقاله به زبان دیگر: مطالعه بر روي اصل صلاحيت مديريت
نویسنده: Lee Han Kyoung
تعداد صفحات: 36
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
What Do I Need to Do to Succeed...When I Do not Understand What I am Doing!?: Developmental Influences on Students Adaptive Help Seeking
عنوان مقاله به زبان دیگر: چه کاري براي موفق شدن انجام دهم؟ چه موقع نمي فهمم که چه کاري انجام دهم؟ : اثرات رشد و نمو بر جستجوي کمک تطبيقي دانش آموزان
نویسنده: RICHARD S. NEWMAN
تعداد صفحات: 14
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The Seven Poor Travellers
عنوان مقاله به زبان دیگر: هفت مسافر فقير
نویسنده: RICHARD WATTS
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Testing and Validation of Simulink Models with Reactis
عنوان مقاله به زبان دیگر: تست و ارزش سنجي مدلهاي Simulink با Reactis
نویسنده: Dr. Kilmayne
تعداد صفحات: 14
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
درآمدها و هزينه هاي دولت از ديدگاه ماليه عمومي
عنوان مقاله به زبان دیگر: Government revenues and costs from the perspective of public finance
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 38
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Experimental analysis of the proprioceptive and exteroceptive sensors of an underactuated prosthetic hand
عنوان مقاله به زبان دیگر: تجزيه و تحليل تجربي از حسگرهاي عمقي و محرک خارجي يک ارگانسيم در يک دست مصنوعي زير فعال
نویسنده: M. Zecca, G. Cappiello, F. Sebastiani, S. Roccella, F. Vecchi, M. C. , Carrozza, P. Dario
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Biosensors for the Detection of other Analytes
عنوان مقاله به زبان دیگر: سنسورهاي زيستي براي تشخيص ساير آلناليت ها
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
بررسي قانون حاکم بر قراردادهاي تجاري بين المللي و دادگاه هاي صالح پيرامون امر
عنوان مقاله به زبان دیگر: Review the law governing international on trade agreements and the competent courts
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 35
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
پرورش گل و گياه ، کشت گلخانه اي
عنوان مقاله به زبان دیگر: Gardening, greenhouse cultivation
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 15
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Performance Efficiency Improvement of Parabolic Solar Concentrating Collector - an experimental evaluation and analysis
عنوان مقاله به زبان دیگر: بهبود بهره وري عملکرد از گردآورنده متمرکز خورشيدي سهموي - تجزيه و تحليل و ارزيابي تجربي
نویسنده: Shri.D.Kalyanakumar
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Automatic Generation Control of Multi-Area Power System Using a Fuzzy Wavelet Neural Network Load Frequency Controller Combined With Shuffled Frog Leaping Algorithm
عنوان مقاله به زبان دیگر: کنترل توليد اتوماتيک در سيستم قدرت چند منطقه با استفاده از يک کنترلر فرکانس بار شبکه عصبي موجک فازي با ترکيب الگوريتم جهش ترکيبي قورباغه
نویسنده: Dr. Mohsen Ashourian
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
PRINCIPLES FOR MANAGING ETHICS IN THE PUBLIC SERVICE
عنوان مقاله به زبان دیگر: اصولي براي مديريت اخلاق در خدمات عمومي
نویسنده: شرکت پوما ( PUMA CO. )
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
گزارش دفاعيه پروژه آي سي تستر (IC Tester)
عنوان مقاله به زبان دیگر: Defense Report of IC tester project (IC Tester)
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
اعتياد
عنوان مقاله به زبان دیگر: Addiction
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 29
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مشاركت در برنامه ريزي زنجيره تامين
عنوان مقاله به زبان دیگر: Participation in supply chain planning
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 23
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
WarpPLS 3.0 User Manual
عنوان مقاله به زبان دیگر: دفترچه راهنما کاربر WarpPLS 3.0
نویسنده: سمپوزيوم نرم افزار PLC
تعداد صفحات: 5
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
پيشينه فرش هــاي ارمنــي و بازتاب نمــاد و نگاره اژدها در اصالت نقش هاي آن
عنوان مقاله به زبان دیگر: Armenian carpets Background and reflection of the image and symbol of the dragon and its role in the Principality
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 57
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Interfaces in Metal Matrix Composites for Chemical Bonding
عنوان مقاله به زبان دیگر: رابط هايي در کامپوزيت ماتريس فلزي براي پيوند شيميايي
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 21
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
ELEMENTS OF INFORMATION THEORY (Full Text) اجزای تئوري اطلاعات (متن کامل کتاب به همراه ترجمه کامل فصل 9 و 14 و 2 و 10 کتاب)
عنوان مقاله به زبان دیگر: اجزاي تئوري اطلاعات (متن کامل کتاب به همراه ترجمه کامل فصل 2 و 10 و 9 و 14کتاب)
نویسنده: THOMAS M. COVER & JOY A. THOMAS
تعداد صفحات: 774
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Inclusivity
عنوان مقاله به زبان دیگر: فراگيري
نویسنده: Jordan, Anne, Carlile, Orison, Stack
تعداد صفحات: 11
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
تأثير روان‌شناسي رنگ‌ها در اشعار هاتف اصفهاني
عنوان مقاله به زبان دیگر: The effect of color psychology in Hatef Isfahani lyrics
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 18
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
CS E6204 Lecture 6 Cayley Graphs
عنوان مقاله به زبان دیگر: گراف کيلي ، CS E6204
نویسنده: Brian Alspach
تعداد صفحات: 32
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Uniform expansion bounds for Cayley graphs of SL2(Fp)
عنوان مقاله به زبان دیگر: مرزهاي گسترش فرم براي نمودار Cayley از SL2 (FP)
نویسنده: Jean Bourgain and Alex Gamburd
تعداد صفحات: 18
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Several categorical variables: loglinear analysis in SPSS
عنوان مقاله به زبان دیگر: چندين متغير قطعي: تحليل loglinear در SPSS
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 4
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
تئوري اخلاق
عنوان مقاله به زبان دیگر: Ethical theories
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 18
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
تئوري اخلاق
عنوان مقاله به زبان دیگر: Ethical theories
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 3
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
آلودگي محيط زيست
عنوان مقاله به زبان دیگر: Environmental pollution
نویسنده: غلامرضا بخشي خانيكي
تعداد صفحات: 184
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
طراحي تزيني سقف
عنوان مقاله به زبان دیگر: Design of Coffered Ceilings
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 14
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Multiscale vessel enhancement filtering
عنوان مقاله به زبان دیگر: فيلترينگ بهبود عروق در چندين مقياس
نویسنده: Alejandro F. Frangi, Wiro J. Niessen, Koen L. Vincken, Max A. Viergever
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
بررسي ارتباط بين تأمين مالي از طريق بدهي و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عنوان مقاله به زبان دیگر: Surveying the relationship between financing through debt and earnings quality in listed companies in Tehran Stock Exchange
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 28
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Story of black Americans
عنوان مقاله به زبان دیگر: داستان سياه پوستان آمريکايي
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 12
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
منبع جامع ( جهاني ) برنامه نويسي (کدگذاري)
عنوان مقاله به زبان دیگر: Comprehensive Source (World) of coding (encoding)
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 37
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Acute physiological effects of exhaustive whole-body vibration exercise in man
عنوان مقاله به زبان دیگر: اثرات فيزيولوژيکي حاد ناشي از ورزش ارتعاشي در کل بدن انسان
نویسنده: J. Rittweger, G. Beller and D. Felsenberg
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
گزارش كار آزمايشگاه كنترل فرايند
عنوان مقاله به زبان دیگر: laboratory report of Process control
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 15
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
گزارش كار آزمايشگاه كنترل فرايند
عنوان مقاله به زبان دیگر: laboratory report of Process control
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 47
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Determining water and power supply
عنوان مقاله به زبان دیگر: تعيين منبع آب و برق
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Breakthrough silicon scanning discovers backdoor in military chip
عنوان مقاله به زبان دیگر: دستيابي به موفقيت اسکن سيليکون به کشف درپشتي در تراشه هاي نظامي مي انجامد
نویسنده: Sergei Skorobogatov and Christopher Woods
تعداد صفحات: 18
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
پایان نامه خوردگی
عنوان مقاله به زبان دیگر: Corrosion thesis
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 83
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The relationship between culture and language
عنوان مقاله به زبان دیگر: رابطه بين فرهنگ و زبان
نویسنده: Wenying Jiang
تعداد صفحات: 7
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مطالعات زبان و فرهنگ
عنوان مقاله به زبان دیگر: LANGUAGE AND CULTURE STUDIES – WONDERLAND THROUGH THE LINGUISTIC LOOKING GLASS
نویسنده: Biljana Misic Ilic
تعداد صفحات: 15
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The interrelationship between language and culture
عنوان مقاله به زبان دیگر: تأثير متقابل زبان و فرهنگ
نویسنده: Birgit Brock-Utne
تعداد صفحات: 13
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Language, thought, and culture: Combining bilingual and bicultural/multicultural education
عنوان مقاله به زبان دیگر: زبان، انديشه و فرهنگ: ترکيب دو زبانه و دوفرهنگي / آموزش هاي چند فرهنگي
نویسنده: Thomas Meyer
تعداد صفحات: 11
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The Relationship between Language and Culture Questions for Discussion
عنوان مقاله به زبان دیگر: رابطه بين زبان و فرهنگ
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 7
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A sociocultural perspective on language and culture
عنوان مقاله به زبان دیگر: چشم انداز فرهنگي اجتماعي به زبان و فرهنگ
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 25
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
زبان و فرهنگ
عنوان مقاله به زبان دیگر: Culture and Language
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 51
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The relation between language and ( Mimetic ) Culture
عنوان مقاله به زبان دیگر: ارتباط بين زبان فرهنگ ( تقليد )
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The Relationship Between Language & Culture and the Implications for Language Teaching
عنوان مقاله به زبان دیگر: رابطه بين زبان و فرهنگ و مفاهيمي براي آموزش زبان
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 9
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
بررسي ميزان موفقيت، بقاي دو ساله و سلامت بافت هاي اطراف ايمپلنت هاي زايو (Xive) کار گذاشته شده در بيماران مراجعه کننده به يکي از مراکز خصوصي دندانپزشکي اصفهان
عنوان مقاله به زبان دیگر: Evaluation of Success rate, Two-year survival and health tissue surrounding implants (Xive) in patients of a dental private centers in Isfahan
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 12
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Evaluation of the Intel® Core™ i7 Turbo Boost feature
عنوان مقاله به زبان دیگر: بررسي پردازنده Core i7 اينتل هسته ® ™از ويژگي هاي تقويت توربو
نویسنده: James Charles, Preet Jassi, Ananth Narayan S, Abbas Sadat and Alexandra Fedorova
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Library services
عنوان مقاله به زبان دیگر: خدمات کتابخانه‌اي
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 11
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده


عضویت در خبرنامه سان پیپر

با عضویت در خبرنامه از تخفیف های متنوعی که سان پیپر به مناسبت های مختلف در نظر میگیرد مطلع شوید.

آدرس ایمیل :
   
شماره موبایل :