جستجوی پیشرفته

برای جستجوی مقالات موردنظر خود کافیست با یکی یا برخی از موارد فوق نسبت به جستجوی مقاله یا تحقیق موردنظر خود اقدام کنید.
در وارد نمودن عبارات کلیدی جستجوی خود، دقت کنید.

سان پیپر ، بزرگترین بان خرید مقاله پژوهشی و تحقیق دانشجویی
نمایش نتایج

 
عنوان مقاله:
سيستم نرخ بندي تفاضلي تيلور
عنوان مقاله به زبان دیگر: Differential Rating system of Taylor ، تيلور ، سيستم نرخ بندي ، مديريت ، management
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
The relationship between product diversity, usage of advanced manufacturing technologies and activity-based costing adoption
عنوان مقاله به زبان دیگر: رابطه بين تنوع محصول، کاربرد فن آوري هاي پيشرفته در توليد و پذيرش هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت
نویسنده: Martijn Schoute
تعداد صفحات: 15
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
طوفان فکري، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب
عنوان مقاله به زبان دیگر: Brainstorming, Structuring, Evaluation & Choice
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 32
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مديريت بحران و پدافند غيرعامل
عنوان مقاله به زبان دیگر: Crisis management and civil defense
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 72
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مديريت منابع انساني
عنوان مقاله به زبان دیگر: human resource management
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 52
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مديـريت رفـتار سـازماني پيشرفته
عنوان مقاله به زبان دیگر: Advanced organizational behavior management
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 43
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Strategic Marketing
عنوان مقاله به زبان دیگر: بازاريابي استراتژيک (راهبردي)
نویسنده: Andrew Whalley
تعداد صفحات: 116
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مديريت خدمات : آموزه هاي کلينيک مايو
عنوان مقاله به زبان دیگر: Services Management: Mayo Clinic teachings
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 41
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A dynamic modeling approach to highway sustainability: Strategies to reduce overall impact
عنوان مقاله به زبان دیگر: روش مدل سازي پويا در پايداري بزرگراه: استراتژي هايي براي کاهش اثر کلي
نویسنده: Gokhan Egilmez , Omer Tatari
تعداد صفحات: 11
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
عوامل موثر بر ارزش خريد اينترنتي و تمايل به خريد مجدد مشتري
عنوان مقاله به زبان دیگر: Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention
نویسنده: Changsu Kim a, Robert D. Galliers b, Namchul Shin c, Joo-Han Ryoo d , Jongheon Kim
تعداد صفحات: 14
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Social identity perspective on brand loyalty
عنوان مقاله به زبان دیگر: ديدگاه هويت اجتماعي بر وفاداري به نام تجاري
نویسنده: Hongwei He a,Yan Li b, Lloyd Harris
تعداد صفحات: 10
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Conflict management styles, emotional intelligence and implicit theories of personality of nursing students: A cross-sectional study
عنوان مقاله به زبان دیگر: سبک هاي مديريت تعارض، هوش هيجاني و تئوري هاي ضمني شخصيت دانشجويان پرستاري : يک مطالعه چندمقطعي
نویسنده: Joanne C.Y. Chan, Emily N.M. Sit, W.M. Lau
تعداد صفحات: 26
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A STUDY ON CORE COMPETENCE MANAGEMENT
عنوان مقاله به زبان دیگر: مطالعه بر روي اصل صلاحيت مديريت
نویسنده: Lee Han Kyoung
تعداد صفحات: 36
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Standard Specification for Agencies Performing Nondestructive Testing
عنوان مقاله به زبان دیگر: مشخصات استاندارد براي عوامل انجام تست هاي غير مخرب
نویسنده: Developed by Subcommittee: E07.09
تعداد صفحات: 12
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
A New Approach to Moral Education: The Integrated Character Education Model
عنوان مقاله به زبان دیگر: رويکرد جديدي در آموزش اخلاقي: آموزش الگوي شخصيت يکپارچه ، Moral Education
نویسنده: Thomas M. Farrelly
تعداد صفحات: 8
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
What Do I Need to Do to Succeed...When I Do not Understand What I am Doing!?: Developmental Influences on Students Adaptive Help Seeking
عنوان مقاله به زبان دیگر: چه کاري براي موفق شدن انجام دهم؟ چه موقع نمي فهمم که چه کاري انجام دهم؟ : اثرات رشد و نمو بر جستجوي کمک تطبيقي دانش آموزان
نویسنده: RICHARD S. NEWMAN
تعداد صفحات: 14
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
30 تست مديريت يادگيري و آموزش
عنوان مقاله به زبان دیگر: learning and teaching
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 22
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Optimizing the Two-Stage Supply Chain Inventory Model with Full Information Sharing and Two Backorders Costs Using Hybrid Geometric-Algebraic Method
عنوان مقاله به زبان دیگر: بهينه سازي مدل موجودي در زنجيره تامين دو مرحله اي با اشتراک اطلاعات کامل و دو روش هزينه با استفاده از رويکرد جبري-هندسي ترکيبي
نویسنده: Mohamed E. Seliaman
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
PRINCIPLES FOR MANAGING ETHICS IN THE PUBLIC SERVICE
عنوان مقاله به زبان دیگر: اصولي براي مديريت اخلاق در خدمات عمومي
نویسنده: شرکت پوما ( PUMA CO. )
تعداد صفحات: 6
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
مشاركت در برنامه ريزي زنجيره تامين
عنوان مقاله به زبان دیگر: Participation in supply chain planning
نویسنده: سان پيپر
تعداد صفحات: 23
ترجمه تخصصی دارد؟ : خیر

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده
عنوان مقاله:
Inclusivity
عنوان مقاله به زبان دیگر: فراگيري
نویسنده: Jordan, Anne, Carlile, Orison, Stack
تعداد صفحات: 11
ترجمه تخصصی دارد؟ : بله

خرید مقاله دانشجویی ، خرید پاورپوینت آماده ، خرید مقاله دانشجویی ، خرید مقاله دانشجویی ترجمه شده


عضویت در خبرنامه سان پیپر

با عضویت در خبرنامه از تخفیف های متنوعی که سان پیپر به مناسبت های مختلف در نظر میگیرد مطلع شوید.

آدرس ایمیل :
   
شماره موبایل :